Privacyverklaring Apotheek

Privacyverklaring Apotheek

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Functionaris Gegevensbescherming:Eveline de Waal (FG001916)
E-mailadres:servicedesk@privacyzorg.nl

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw Apotheek

In de apotheek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Plichten apotheek

De apotheek is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de apotheek als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de apotheek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

De apotheek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw huisarts en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Samenwerking andere apotheken

De apotheek bestelt in sommige gevallen geïndividualiseerde distributievormen (‘medicatierol’) of geneesmiddelen (‘central filling’ of bereidingen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Zo blijft uw privacy te allen tijde gewaarborgd.

Overig

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 1 week verwijderd. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Persoonsgegevens gewaarborgd

Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen. Daarna leggen ze in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven.Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of een apotheek contact met meerdere artsen of assistenten.Zij kunnen via één van hen uw toestemming vragen. U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur.Als u geen toestemming hebt gegeven,kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
bron: vzvz.nl


privacyverklaring